Referat: Generalforsamling og Årsmøde 19. april 2017

Deltagere: BBR Bestyrelsen minus Fr. Lisbeth Kolind, som havde meddelt forfald.
Der var fremmøde fra ca. 29 husstande.

Til dirigent valgtes Gitte Stubtoft.
Deltagelsen var aktiv og mødet blev holdt i en god tone.
Formandens beretning samt regnskabet blev godkendt.

Bestyrelsen blev bemyndiget til at fortsætte med etablering af omklædningsskur på nordlige badeterrasse, samt læhegn m/tag på sydlige badeterrasse. Yderligere fortsætter vi med muligheder for at lægge en ”sti / gang/ el. lign” ved den sydlige grund på bunden under vandet og hen over de sten der vanskeliggør adgang til sandbund lidt længere ude således, at man kan vade ud uden gener.

Bestyrelsen indvilgede i endnu en gang, at tage en dialog med Kennith Holmgang / TDC Pension vedr.

  1. Pålægning af nye klikgulve oven på eksisterende gulve, pga. eksisterende gulves kvalitet og resterende slidlag
  2. Accept af lejers opsætning af ”pileflet”hegn i 1 m højde, hvor bevoksning er fjernet pga. maling af træværk, og at der derfor er frit udsyn ind – udefra
  3. Vi ønsker øjeblikkelig oprensning af syd-renden på grunden. En historisk afgrænsning med en smuk stensætning og en særlig flora og dyreliv. I dag anvendes renden som losseplads for haveaffald fra nabogrunde og er overgroet & vokset til pga. misligholdelse
  4. Fornyelse af postkasser & låse
  5. Stuelejligheder med havelåge. Fremsætte forslag om ens låger / højde / farver / udseende til glæde for beboerne og som naturlig afskærmning for indkig udefra

Og så ser BBR sig nødsaget til atter en gang at fremføre og understrege en indtrængende appél til alle beboere om at behandle omgivelserne og hinanden med en ansvarlighed og anstændighed så vi – med citat fra H.M. Dronning Margrethe – ”kan være  os selv bekendt!” Denne appél har været på agendaen og i referatet flere år, så vi tillader os at gentage med særdeles kraftigt eftertryk

  • Endnu en gang:  Træd papkasser flade INDEN de lægges i container.
  • Endnu en gang:  Brug skovlen ved containeren, til at skubbe affaldet over mod modsatte væg i forhold til siden hvor lugerne åbnes!
  • Endnu en gang: Brug ikke de ”lokale” plastbeholdere ved hver blok til storaffald/stor emballage, men gør dig selv og os andre den tjeneste, at gå de ekstra skridt op til storcontaineren. Du har godt af dem!
  • Endnu en gang:  Parkér jeres flotte automobiler rimeligt tæt, parallelt og imellem de afgrænsningsmarkeringer der er vist på P-arealet ved hovedbygningen og ved den sidste blok ved containerpladsen.

Vi beklager denne skolemester formulering, men den er desværre nødvendig, fordi antallet af beboer biler er vokset betragteligt. Tillykke med dem, men der skal jo være plads til alle….

Med gode nabohilsener

BBR  – Bestyrelsen BeboerRepræsentationen,  28.05.2017