Årets Budgetmøde med TDC Pension

En orientering om BBR´s reaktion på den varslede Huslejeforhøjelse i 2017
og TDC P´s svar

Kære Meulenborgere, 14.06.2017
Som alle nu er blevet informeret om, har vi atter i år haft vort s.k. ”Budgetmøde”, hvor TDC P fremlægger sine planer og især sine huslejeforhøjelser.

Sidst var forhøjelsen ganske massiv og det fremkaldte en del følelser og bekymring hos os beboere. Trods indsigelser og forsøg på at lempe denne fremfærd fastholdt TDC P sin ret, forklarede sin juridiske berettigelse og forvarslede endda, at en markant forhøjelse ville fortsætte endnu to gange – foreløbig!

Denne gang blev forhøjelsen så endda en anelse højere end i ´15 -´16, men forventningen om det gjorde, at vi ikke i BBR har hørt så megen røre i beboerkredsen som sidst. Der har ifølge TDC P, Kennith Holmgang, ikke været fraflytninger og der er ventelister på lejlighederne.

Vi ved dog, at mange har gjort sig overvejelser omkring deres fremtidige muligheder, dels deres økonomiske formåen, dels mulige alternativer. Og nogle har måske resigneret. Vores erfaring med TDC P har hidtil været, at egentlig forhandling og andre argumenter end dem, der rent økonomisk er en kortsigtet fordel for TDC P, er umulige at ændre.

Det er bekmærkelsesværdigt, at det meget aktuelle og fremsynede begreb CSR – Corporate Social Responsibility – (Social Ansvarlighed) tilsyneladende endu ikke er nået TDC P´s ledelsesgange, trods det i stort set alle moderne tænkende, ansvarlige og fremgangsrige virksomheder er et uomgængeligt kulturbegreb, som tages op, tages alvorligt og praktiseres. Derfor burde det vel ikke undre os, at vi på spørgsmålet om TDC P overhovedet har en CSR politik fik et temmelig arogant svar sammen med et noget fjollet smil, at ”næh – det bruger vi ikke!” ??

Så når TDC i tidligere dialoger har sagt, at de ”selvfølgelig er interesserede i, at have et godt forhold til beboerne”, kan vi kun opfatte det som ord uden mening eller sammenfaldende indhold.

Således orienteret har vi valgt at tage denne holdning og adfærd ad notam og konstatere, at som beboer i TDC P´s bygningsmasse er der tre parter at tilgodese, direktion, bestyrelse og aktionærer. At betragte beboerne som kunder og behandle dem derefter, ligger tydeligvis et sted ude i fremtiden.

De meddelte forhøjelser gennemføres således nu, mens de planlagte forbedringer og hårdt tiltrængte fornyelser ligger ude i samme fremtid. Der betales længe inden varen leveres. Altså omvendt af det, der forekommer rimeligt og normalt; en huslejestigning der er berettiget af en forudgående forbedring.

Vi refererer hér den korrespondance vi i BBR fremsendte i forbindelse med seneste forhøjelse og det svar vi har modtaget fra TDC P, Kennith Holmgang, med bagland.
Det må være op til enhver, at vurdere og reagere på sine følelser, sine principper og sin økonomi, men dette er i korthed dialogens to replikker:

Vores FORESPØRGSEL og et FORSLAG til TDC P:

Kennith Holmgang
Ejendomschef
TDC Pensionskasse Meulenborg, 30.05.2017

Goddag igen Kennith,

Tak for din hilsen og udtryk for et behageligt møde. I vores optik er ordet ”behagelig” dog næppe den rette beskrivelse af vores opfattelse. Men vi gjorde vort bedste, for at opføre os civiliseret.☺ Desuden er vi fra vor side alle så gamle, at visdommen om at sætte sig i modpartens sted, er sivet ind. Og netop den visdom, at sætte sig i modpartens sted, vil vi gerne appellere til hos TDC P.

Vi ved jo fra tidligere, at det årlige såkaldte budgetmøde i realiteten er en meddelelse om beslutninger truffet af jer – og ikke et grundlag for forhandling. Især ikke hvad angår huslejeforhøjelsen. Så vores forventninger blev i den henseende opfyldt.

Vi ved jo nu også fra forrige bastante forhøjelse, at det juridiske belæg og det formelle paragrafkompleks, som TDC kan støtte sig til føle sig forpligtet til at udføre, er juridisk holdbart. Men takten på indgrebet er vel til at justere på? – hvis man har positiv vilje!

Så derfor går vores appél ikke på at søge at ændre jeres krav til indtjeningen, men gerne at mildne konsekvenserne for dem vi ved, de vil være tæt ved katastrofale. 10 – 14.000 Kroners huslejestigning i en treårsperiode kan være totalt ødelæggende for en pensionist, der har en snæver, fast indtægt som ikke forhøjes – og ikke kan forhøjes! For en bolig som ikke er fornyet eller forbedret siden de flyttede ind for mange år siden. Snarest tværtimod!

Der bli´r mange, mange tabere på beboerside – som beklageligvis og i stort tal bliver ufrivillige gidsler i en manøvre, der synes brutal, uempatisk og uigennemtænkt. En ”catch-22” situation: Man har ikke råd til at blive, men ejheller til at rejse.

Vi forstår godt motiverne og den finansielle ”tilfredsstillelse” der ligger i din opdagelse af muligheden for at indddrive en potentiel ”manko” på 1.8 Mio. Men er det nødvendigt at gøre i et snuptag på 3 år? Vi forstår godt markedsmekanismerne og har principielt ikke noget som helst imod filosofien. Ting koster det, folk er vilige til at gi´ for det og filosofien har vist sig generelt nyttig for det Vestlige samfund.

Men markedstilpasning kan udføres på flere måder – tvang & påtryk på den ene side – eller samarbejde på den anden. Den førstnævnte giver Vinde –Tabe løsninger, den anden Vinde – Vinde løsninger.

Nye generationer synes heldigvis stadig bedre, at forstå betydningen af en Vinde-Vinde løsning som det eneste fremtidssikre handels- og aftale koncept. Selv på højeste finansdebatniveau, årligt i Davos, indser man nødvendigheden i, at modernisere en betonkapitalistisk tankegang og adfærd.

Mon ikke viljen til at finde en Vinde-Vinde løsning vil give TDC P et langt bedre omdømme og en langt bedre økonomi i det store billede, end en forpustet jagt på at skrabe så meget til sig på så kort tid som muligt? Man ku´ ligefrem blive et forbillede?!

Vi har vel alle et ansvar for at opføre os anstændigt overfor hinanden og give vort, for at gøre verden til et bedre sted. Både som individer, men så sandelig også som en markant virksomhed med ansvar for noget af det vigtiste i folks liv: Deres bolig.

Og vi ville alle vinde.

Dette er en seriøs anmodning om at gentænke og genforhandle stigningstakten i den varslede huslejeforhøjelse.

Med venlige hilsener
Philip Svane & Kåre Fjalland
p.v. BBR & Beboerne Meulenborg Park

… og SVARET fra TDC P

Hej Kaare
Tak for din henvendelse.

Som jeg også har nævnt på vore budgetmøder, er det desværre ikke muligt at strække perioden yderligere som lejemarkedet ser ud lige nu.  Vi er som udlejere forpligtiget til at forvalte ejendommene professionelt og værdioptimerende, således at det bedst mulige afkast sikres.

Vi har forsøgt at gå på kompromis med dette krav, ved at strække det over tre år, og advisere lejere omkring det, så det er muligt at tage sine forholdsregler ud fra det.

Bedste hilsener
Kennith Holmgang, Ejendomschef
TDC Pensionskasse 
Sletvej 30, 6-044, DK-8310 Tranbjerg J
Tlf. 66 66 44 48 – Mobil 51 22 83 10
www.tdcpensionskasse.dk