Indbydelse til Beboer Årsmøde, April 2022, 25 april, 19.00 – 20.30

Kære Meulenborgere & Naboer,

Det er nu tre år siden vi senest har haft reel mulighed for at ses. Årsagerne er vi alle bekendte med og selvom der stadig er uro i Europa, finder vi det på tide, at opfordre til et beboermøde, hvor vi har mulighed for at vende de begivenheder, der har berørt os alle og at drøfte de tiltag og aktiviteter, der kan have relevans for beboerne i fremtiden.

Seneste beboersamling blev afholdt d. 29. april 2019. Da vi nok må erkende, at ikke alle har dette møde i frisk erindring, vedlægger vi referatet fra dengang. 

BBR Meulenborg har i perioden siden sidst løbende arbejdet med TDC P om de ønsker, forslag og behov der fra forskellig beboerside er blevet fremført; nogle af dem er blevet udført, andre fremgår stadig af før nævnte referat.

Men mange yderligere spørgsmål opstod i forbindelse med den planlagte og nu gennemførte renovering af bad og køkkener.

I dén proces følte vi os temmelig magtesløse og i tvivl om, hvorvidt det var juridisk muligt for TDC P at køre over beboernes ønsker i det omfang, der blev lagt op til. Så vi/BBR valgte at hyre organisationen ”Danske Lejere” for at bistå os juridisk og praktisk. 

Udbyttet af denne alliance var begrænset og vi opsagde kontrakten, så snart vi kunne konstatere dette.

I perioden har vi/BBR måttet skifte bankforbindelse for beboerrepræsentationen og i den forbindelse måttet drøfte, hvilken juridisk status en beboerrepræsentation har. Den kaldes nu officielt Beboergruppen Meulenborg Park /BGMP Meulenborg, og ansvarer i Sparbank Nord for den månedlige indbetaling fra beboerne.

Betegnelsen ”Bestyrelse” finder vi ikke retvisende, da vi ikke har nogen bestemmelsesret, men i praksis fungerer som en ulønnet ”kommunikationsbuffer” for TDC P´s administration. 

Det kan være praktisk nok at have en ledelsesgruppe, som opsamler og organiserer de ønsker og tiltag beboerne måtte have og som kan eksekveres sideløbende med TDC P´s ejendomsret. Så vi foreslår herfra, at der årligt vælges en gruppe på 3 personer til at udføre denne rolle.

I opfordres alle, at tilmelde jer dette møde og indlevere jeres deltagelse med antal personer fra jeres bolignummer. Læg sedlen i postkassen til No. 3 senest Sø. d. 10. april

Desuden at meddele, hvis du stiller op til valg for nævnte ledelsesgruppe. 

Skriv i så fald PÅ VALG på vedlagte seddel.

Agenda for beboermøde, April, 2022:

 • *Velkomst 
 • *Dirigent
 • *Historien fra perioden
 • *Valg af beboerrepræsentation – 3 personer
 • *Regnskab
 • *Forslag fra beboere
 • Marts 2022, 

Kåre Fjalland, Philip Svane, Inge-Merete Borum, Carina Fjalland, Preben Wetche

Vel mødt😊

Årsmøde 29. April 2019 – Refererat April 19

Beboere i Meulenborg Park

Plus 49 beboere var mødt op til mødet – ganske overraskende på den positive måde. Det er tydligvis en god idé at arrangere et beboermøde med regelmæssige mellemrum, selv om vi fra nu har valgt at kalde det et Årsmøde; af årsager vi nævnte i Indbydelsen.

Agendaen  blev fulgt – nogenlunde. Ihvertfald blev de første 3 formelle punkter gennemgået efter planen.

*Formanden bød velkommen og tog dirgentrollen, assisteret fra forskellig side undervejs.

** Orienteringen udtrykte et overordnet billede af en ikke-så velsmurt kommunikation med TDC P´s administration. 

Der har været megen korrespondance og forsøg på at gøre vores dialog mere produktiv, men desværre må vi erkende, at imødekommenheden fra deres side ikke er overvældende. 

Kulturen i TDC P´s ledelse er efter BBR´s mening ikke kundeorienteret eller tidssvarende, men synes alene at tilgodese én ineressegruppe: Aktionærerne – og Direktionens/Administrationens egen position, selvfølgelig. 

Mange funktioner og tiltag foretages efter devisen, så billigt som muligt med ringest acceptable kvalitet. Lange svartider på enkle spørgsmål – eller ingen svar overhovedet.

Adskillige forslag til og forsøg på at få et personligt møde med Holmgang & Mads Thyge 2 – 3 gange om året er ikke blevet efterkommet.

I det hele taget en opfattelse af en temmelig arrogant , meget ”regneark”-fokuseret attitude. Det i erhvervslivet så aktuelle og samfundsnyttige begreb CSR – Corporate Social Responsibility/Virksomheders Sociale Ansvar – har tydeligvis ikke rigtigt vundet indpas hos TDC P – endnu!

Så vi må opfordre beboerne til selv individuelt at kontakte TDC P i tilfælde af behov for tiltag, der vedkommer deres bolig eller deres forhold som lejer/kunde i TDC P.

De tiltag som er gennmført i året er:

 • Parkoprydning, renden mod syd samt træfældning.
 • Legehus malet og repareret –  af  beboergruppe.
 • Badehus på Nordstranden – opført og malet af beboergruppe – materialer financieret af TDC
 • Nye gardiner i fællesrum – financeret af TDC
 • Godkendelse af maling af forrum til fælleslokalet – maling fra TDC, kun i hvid ? –  og selve udførelsen…..?

Beretningen godkendtes

*** Kassereren fremlagde regnskab for den økonomi, som vedrører beboernes månedlige betaling, DKK 25,-  En månedlig sum på DKK 1.850,-

Regnskabet godkendtes og er vedlagt separat

**** Beboernes kommentarer og spørgsmål i vilkårlig rækkefølge og uden prioritering. BBR har noteret alle de nedennævnte forhold og TDC vil modtage kopi af dette referat .

# Den voldsomme huslejestigning foretaget pludseligt på det korte tidsrum er naturligvis stadig en bekymring for mange; det juridiske belæg der angiveligt er for de foretagne dispositioner, er ikke acceptable og man ønsker et genoptaget medlemsskab af LLO med ærinde at få huslejeniveauet ændret til et mere rimeligt niveau, den kvalitative standard af byggeri og faciliteter taget i betragtning.

Den ringe kvalitet og manglende opdatering af boligerne har været – og er fremdeles – genstand for særdeles mange drøftelser.

# Mange beboere har været chokerede over prisen for fraflytning. På trods af nævnte ringe kvalitet forlanger TDC P en retablering af boliger til et niveau og med oprindelige detaljer, som dels er umulige at genfinde, dels ofte er en faktisk forbedring af den enkelte bolig. Et paradoks som er meget svært at forstå endsige acceptere. I praksis er mange beboere ”stavnsbundne” – de har ikke råd til at blive, men ejheller til at flytte!

# Belysning udendørs ved store parkeringsplads er ofte i uorden, der er buldermørkt i lange perioder.

En herboende medarbejder, tidligere ved TDC, mener at fejlfinding og løsning er enkel, hvis det prioriteres een gang for alle.

# Ventilation/udsug i store dele af bebyggelsen er i udu og har været det længe. Udover det daglige ubehag  skaber det risiko for skimmelsvamp og er vel egentlig ulovligt. Man gruer desuden for at tilberede stegt flæsk og fisk! Det hænger i for længe.

# Reparation af tilkørsesvejen har været en årlig gentagelse af et ubrugeligt lapperi. Forklaringen og undskyldningen er stadig – på 5. – 6.- år ! – Kommunens ubesluttede disposition af MBP No 2. Der er nu igen dybe huller i vejen ( 11 i øjeblikket ) som kan forårsage skader for cyklister og søgsmål som i bedste fald vil handle om økonomiske skadeserstatninger – i værste fald om liv og lemmer!

# Den opsatte bom ved indgangen til ejendommens park opfattes som en fejldisposition og ønskes fjernet. BBR påtager sig ansvaret for fejlagtig opsætning og foranlediger den nedtaget.

# 3 – 4 specifikke træer ønskes fældet, da de for nogle hæmmer udsynet mod øst og for andre skygger unødigt for eftermiddagssol. Men det alvorligste er jo nok, at skyggen har en alvorlig effekt på de små haveoråder som giver grønne alger på vægge og opbevaringsskure.

Tilladelse til fældning af træ mod øst er indhentet fra naboer. Billigst indhentede pris for fældning: DKK 3.000,- ; pris for olprydning DKK 3.500,-  ex. moms.

#Det forekommer aldeles urimeligt at beboere som ønsker at leje fælleslokalet for en enkelt dags/aftens begivenhed skal betale for 3 dage for at kunne forberede begivenheden og rydde tilfredsstillende op efterpå.

Et nyligt eksempel på dette efterlod de omhandlede beboere stærkt oprørte – det hjalp ikke på humøret at de blev mødt med en ganske udeltagende – nærmest flabet – attitude.

#Sikring af gyngestativet på legepladsen og ny afdækning af kæderne til gyngerne. M.h.t. vedligehold er afrensning af de bestående kæder foretaget af beboer.

#Ny/anden belægning på affaldsrummet for haveaffald, da fliserne forsvinder når affaldet afhentes med grab.

#Trappetrin ved opgangen No. 4 – 14 er skæve og farlige, man risikerer snubleskader.

# Usikkerhed om afhentning af storskrald; hvilken ordning har TDC med kommunen og hvorledes forholder beboerne sig til at komme af med deres eget?

# Der er behov for et yderligere cykelskur, de nuværende er fyldt med cykler i brug.

*Forslag om at hæve månedsbetaling fra 25,-  til 50,-

* Forslag af indkøb af ”beamer” til forevisning af film o.l. – blev nedstemt af forsamlingen.

*3 beboere meldte deres interesse og villighed til at indgå i BBR – evt. som suppleanter.

Lone i No. 60
Birgitte i No 21
Anette I No. 3

Vi takker for tilsagnet og vil vide, at bringe jer i spil.

BBR vil som sagt sende dette referat til TDC P´s Administration og drøfte de med # mærkede forhold med TDC P.

De med * mærkede forslag er taget ad notam; vedr. en evt. forhøjelse af månedsbetalingen til Beboerkasse skal alle beboere høres. Særligt svarskema udsendes.

Mødet afsluttet i god ro og orden v. 21-tiden

MvH

Repræsentionsgruppen/BBR

Det nyligt omdelte materiale vedr. Danske Lejere

I det materiale BBR omdelte for en lille uges tid siden, havde BBR – i forlængelse af det vedlagte mødereferat fra april 2019, glemt at fortælle hvorfor vi i dag har valgt DL / DANSKE LEJERE, frem for LLO / Lejernes Landsorganisation. En fejltagelse Erik Stubtoft nr. 59 var opmærksom på, og bemærkede. Tak til ES for hjælpen.

Efter grundige undersøgelser hen over sommeren 2019, samt mange samtaler med tidligere bestyrelsesmedlemmer år tilbage, blev vi overbevist om, at LLO ikke ville kunne levere de ydelser BBR ønskede fra en Lejer-organisation på Sjælland.

BBR valgte af samme grund DL som samarbejdspartner, bl.a. fordi DL har flere håndfulde jurister og jurastuderende til deres rådighed omkring det juridiske, samt – at man hos DL, i forvejen kender TDC Ejendomschefen Kennith Holmgang fra andre lejebebyggelser på ex. på Fyn. Derfor indleder BBR nu samarbejde med DL, og vi glæder os til at se hvordan DL forvalter opgaverne i Meulenborg Park.

Erik Stubtoft har også gjort BBR opmærksom på, at vi ville kunne drage nytte af / måske få støtte hos TDC’s medlemsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Denne opgave tager vi op med DL så snart vi er kommet i gang.
Endelig anmoder vi – måske efter en indkøringsperiode hen over Påsken, alle beboere om, at væsentlige opgaver / utilfredshed med lejemål og / eller eventuelle spørgsmål vedr. fraflytnings-rapporter, regninger m.m.m. sendes til BBR, som vil viderebefordre opgaverne direkte til DL. På den måde samler vi kræfterne eet sted og undgår, ”at den ene siger det ene og den anden siger noget andet”……

Lejekontrakter; ikke alle, men blot et eksemplar af hvert kontraktnummer. Gennem tiden er der ændret på forhold og formuleringer, således at alle nuværende beboere ikke har samme betingelser og forpligtelser- f.eks. kan nogle ”lovligt” holde hund og tillykke med det! Men andre forhold som f.eks. regler og standard for aflevering af boligen ved fraflytning ikke er ens.
Sådanne forskelle vil vi, til alles bedste, gerne have gennemgået og opdateret. Tak for de kontraktkopier vi har modtaget. Vi vil snarest sende dem videre til DL.

Som sidste orienteringspunkt beklager vi, at ”badehuset” på nordre strandgrund fortsat er hærget. TDC nægter at være med ved renovering/istandsættelse, hvorfor BBR vil bruge et mindre beløb fra fælleskassen, for at få ”badehuset” opbygget og sikret igen.

Dette sker så snart BBR fornemmer foråret…..

Med venlige hilsner
BBR
Kaare Fjalland, Philip Svane