Referat fra beboermøde 16. august 2022

Opfordringen til mødet var på baggrund af indkaldelse fra bestyrelsen ang. petanque bane på Meulenborgs arealer (materiale omdelt i sommerferien til alle husstande).
Alle 36 fremmødte beboere (ca. ½ ) blev budt velkomne af Kåre (formand for BBR), som orienterede om de ’godkendte’ svar fra TDC P.
Eftersom pengene til petanque banen er ’vore egne’ (indbetalt i forbindelse med vores månedlige husleje), er det egentlig ’kun’ brugen af de ca. 70.000 kr. vi skulle tage stilling til. De første 7 indkomne forslag, som TDC P har sagt nej til, gennemgik vi derfor ikke.

Opdeling af forslag, som TDC P har givet tilsagn om at stå for + at betale:

Ang. – flere cykelskure: De fleste beboere finder disse nødvendige -TDC P positive overfor forslag.
Ang. – badetrappe Strgr. Nord: Ny trappe er på vej – TDC P forestår arbejde med flytning + ny bro.
Ang. – rydning + beplantning af skråning i Park: Bekæmpelse af pileurt = TDC P står for dette.
Ang. – arrangementer i Fælleslokaler: Ejendomsadministrator Mads Thyge Pedersen har mundtligt givet tilsagn om fri afbenyttelse af lokalerne, når en beboergruppe indkalder. Man skal således ikke betale for at benytte, når en beboergruppe indkalder til aktivitet, men BBR skal orienteres i god tid, min. en uge før.
Ang. – barnestol til fælleslokale: TDC P betaler (moderat pris)

BBR medlem Philip blev valgt som ordstyrer ved de sidste 4 forslag, som vi skulle stemme om:
Vi blev enige om at prioritere forslagene:

Ang. – badeadgang på Strgr. Syd: Gangriste skal nedsænkes over sten i vandet og optages ved hver sæson – det er dyrt at anskaffe, og hvem skal forestå nedsænkning/optagning? Afstemning: 0 husstande

Ang. – legehus: Megen diskussion og usikkerhed om placering, pris, vedligehold etc. (Faktisk er det ikke TDC P, som har ladet det opføre (de ser helst at det fjernes)). Det er beboere, der har ladet det opføre. Flere synes det er godt, hvis børn/børnebørn har legepladsen. Måske kan klatrestativ/andre aktiviteter komme i stedet for legehus på/ved sandkassen. Først og fremmest skal der fremskaffes priser på, hvad det koster at fjerne legehus kontra pris på et nyt hus. BBR indhenter priser. Afstemning: 6 husstande = ja

Ang. – petanque bane i Park: Det vil koste 35.000 kr. at få den etableret. Megen diskussion: Hvem skal vedligeholde? Det vil ’spillerne’ selv gøre! Afstemning: 12 husstande = ja

Ang. – møbler på Strgr. Nord: Megen diskussion om ophold og opmagasinering af egne ting/møbler/badedyr på grunden. Mange oplever, at ingen rydder op efter sig etc. Konklusion: Der efterlyses nedskrevne ordensregler, som hænges på/inde i huset på grunden. Mange efterlyser gedigne og tunge møbler med lang levetid. (Lotte? kan skaffe gode priser på strandmøbler) (men vi mangler opklaring på dette spørgsmål). Afstemning: 20 husstande = ja
Sluttelig kunne nye beboere godt tænke sig lidt mere positivitet fra ’gamle’ beboere!!!!!!! Med opfordring til fællesskab igen!!!!!!
I denne forbindelse kom et forslag fra 2 (nye) beboere fra nr. 6 og nr. 22 om:
Fællesspisning, hvor man selv tager mad og drikkelse med:
tirsdag d. 23. aug. 22 kl. 17.30 i Fælleslokalet.

Med tak for det store, gode fremmøde og alt godt til alle
Mange sommerhilsner fra BBR
og beboere og referent
Lone i nr. 60

Indkaldelse til extraordinært beboermøde

Kære med-Meulenborgere!
Vi har i skivende stund modtaget en del alternative forslag om anvendelse af beboerkassens formue; men ikke så mange.

Vi har stadig en uges tid til at indlevere flere nye forslag iflg. vores udmelding fra 14/07 (hvor vi bad om en svarfrist til d. 7. ds.)

Så dette er en venlig reminder – + ny information om BBR.

De indsendte svar vil som nævnt give anledning til et efterfølgende møde, hvor vi vil bestræbe os på at finde og skabe enighed om et eller flere forslag, som kan accepteres af et flertal.

Dette møde indkaldes hermed til Tirsdag d. 16.08 *kl. 1900 i fælleslokalet.

Vi forventer at flere af forslagene kræver en del drøftelser og at mange forslag vil være vanskeligt realisérbare og kræve nye kræfter.

Den siddende mangeårige bestyrelse i BBR føler at have tjent sin periode og vil benytte lejligheden til at overdrage hvervet til nye kræfter. Så vi forventer, at nogle blandt (nye?) beboere vil overtage rollen.

En ny besætning af BBR vil forhåbentlig kunne gennemføres ved samme lejlighed og vi beder derfor om, at alle der måtte have ”drive” og lyst til at stille op, har gennemtænkt dette og måske allerede fra nu kan se sig om efter kandidater og kolleger i rollerne som Formand, Kassérer og 3. medlem.

BBR kan bestå af 3 medlemmer.

Som sagt: Send venligst jeres forslag til Postkassen i No. 3 og vel mødt d. 16/08, kl. 1900

Bedste sommerhilsener
BBR

Indbydelse til Beboer Årsmøde, April 2022, 25 april, 19.00 – 20.30

Kære Meulenborgere & Naboer,

Det er nu tre år siden vi senest har haft reel mulighed for at ses. Årsagerne er vi alle bekendte med og selvom der stadig er uro i Europa, finder vi det på tide, at opfordre til et beboermøde, hvor vi har mulighed for at vende de begivenheder, der har berørt os alle og at drøfte de tiltag og aktiviteter, der kan have relevans for beboerne i fremtiden.

Seneste beboersamling blev afholdt d. 29. april 2019. Da vi nok må erkende, at ikke alle har dette møde i frisk erindring, vedlægger vi referatet fra dengang. 

BBR Meulenborg har i perioden siden sidst løbende arbejdet med TDC P om de ønsker, forslag og behov der fra forskellig beboerside er blevet fremført; nogle af dem er blevet udført, andre fremgår stadig af før nævnte referat.

Men mange yderligere spørgsmål opstod i forbindelse med den planlagte og nu gennemførte renovering af bad og køkkener.

I dén proces følte vi os temmelig magtesløse og i tvivl om, hvorvidt det var juridisk muligt for TDC P at køre over beboernes ønsker i det omfang, der blev lagt op til. Så vi/BBR valgte at hyre organisationen ”Danske Lejere” for at bistå os juridisk og praktisk. 

Udbyttet af denne alliance var begrænset og vi opsagde kontrakten, så snart vi kunne konstatere dette.

I perioden har vi/BBR måttet skifte bankforbindelse for beboerrepræsentationen og i den forbindelse måttet drøfte, hvilken juridisk status en beboerrepræsentation har. Den kaldes nu officielt Beboergruppen Meulenborg Park /BGMP Meulenborg, og ansvarer i Sparbank Nord for den månedlige indbetaling fra beboerne.

Betegnelsen ”Bestyrelse” finder vi ikke retvisende, da vi ikke har nogen bestemmelsesret, men i praksis fungerer som en ulønnet ”kommunikationsbuffer” for TDC P´s administration. 

Det kan være praktisk nok at have en ledelsesgruppe, som opsamler og organiserer de ønsker og tiltag beboerne måtte have og som kan eksekveres sideløbende med TDC P´s ejendomsret. Så vi foreslår herfra, at der årligt vælges en gruppe på 3 personer til at udføre denne rolle.

I opfordres alle, at tilmelde jer dette møde og indlevere jeres deltagelse med antal personer fra jeres bolignummer. Læg sedlen i postkassen til No. 3 senest Sø. d. 10. april

Desuden at meddele, hvis du stiller op til valg for nævnte ledelsesgruppe. 

Skriv i så fald PÅ VALG på vedlagte seddel.

Agenda for beboermøde, April, 2022:

  • *Velkomst 
  • *Dirigent
  • *Historien fra perioden
  • *Valg af beboerrepræsentation – 3 personer
  • *Regnskab
  • *Forslag fra beboere
  • Marts 2022, 

Kåre Fjalland, Philip Svane, Inge-Merete Borum, Carina Fjalland, Preben Wetche

Vel mødt😊