Indbydelse til BEBOERMØDE Meulenborg Park

Mandag den 29. maj kl. 19.00

Kære Meulenborgere,
Repræsentantgruppen for beboelsen /BBR indbyder til møde i fælleslokalet MBP No. 1 Kælderen.

Agenda:

  • Velkommen
  • Valg af dirigent
  • Siden sidst
  • Valg af Beboerrepræsentation
  • Regnskab for perioden
  • Beboerkommentarer til TDC P & Forslag til protokol*
  • Eventuelt

Det er længe siden vi sidst indkaldte til fællesmøde. Perioden har været præget af Corona, Inflation, høje Energi/Varmepriser, Putin´s Krig og andet skrammel. Derfor denne ret sene udmelding.

*Desuden har vi i kølvandet af den foretagne renovering af køkken/bad måttet konstatere, at Beboerrepræsentationen ikke har nogen nævneværdig indflydelse på TDC P´s finansielle dispositioner.

Uanset den ringe indflydelse på økonomien finder vi det dog rimeligt at kunne tilkendegive beboernes opfattelse og mening gennem et fælles talerør. Så vi foreslår at bibeholde en BeBoerRepræsentation bestående af 3 personer.

Den siddende gruppe er på valg, men alle beboere er naturligvis velkomne.
Og alle er naturligvis velkomne til dette møde😊

Med Nabovenlige hilsener
BBR
Kåre Fjalland
Carina Fjalland
Philip Svane

Referat fra beboermøde 16. august 2022

Opfordringen til mødet var på baggrund af indkaldelse fra bestyrelsen ang. petanque bane på Meulenborgs arealer (materiale omdelt i sommerferien til alle husstande).
Alle 36 fremmødte beboere (ca. ½ ) blev budt velkomne af Kåre (formand for BBR), som orienterede om de ’godkendte’ svar fra TDC P.
Eftersom pengene til petanque banen er ’vore egne’ (indbetalt i forbindelse med vores månedlige husleje), er det egentlig ’kun’ brugen af de ca. 70.000 kr. vi skulle tage stilling til. De første 7 indkomne forslag, som TDC P har sagt nej til, gennemgik vi derfor ikke.

Opdeling af forslag, som TDC P har givet tilsagn om at stå for + at betale:

Ang. – flere cykelskure: De fleste beboere finder disse nødvendige -TDC P positive overfor forslag.
Ang. – badetrappe Strgr. Nord: Ny trappe er på vej – TDC P forestår arbejde med flytning + ny bro.
Ang. – rydning + beplantning af skråning i Park: Bekæmpelse af pileurt = TDC P står for dette.
Ang. – arrangementer i Fælleslokaler: Ejendomsadministrator Mads Thyge Pedersen har mundtligt givet tilsagn om fri afbenyttelse af lokalerne, når en beboergruppe indkalder. Man skal således ikke betale for at benytte, når en beboergruppe indkalder til aktivitet, men BBR skal orienteres i god tid, min. en uge før.
Ang. – barnestol til fælleslokale: TDC P betaler (moderat pris)

BBR medlem Philip blev valgt som ordstyrer ved de sidste 4 forslag, som vi skulle stemme om:
Vi blev enige om at prioritere forslagene:

Ang. – badeadgang på Strgr. Syd: Gangriste skal nedsænkes over sten i vandet og optages ved hver sæson – det er dyrt at anskaffe, og hvem skal forestå nedsænkning/optagning? Afstemning: 0 husstande

Ang. – legehus: Megen diskussion og usikkerhed om placering, pris, vedligehold etc. (Faktisk er det ikke TDC P, som har ladet det opføre (de ser helst at det fjernes)). Det er beboere, der har ladet det opføre. Flere synes det er godt, hvis børn/børnebørn har legepladsen. Måske kan klatrestativ/andre aktiviteter komme i stedet for legehus på/ved sandkassen. Først og fremmest skal der fremskaffes priser på, hvad det koster at fjerne legehus kontra pris på et nyt hus. BBR indhenter priser. Afstemning: 6 husstande = ja

Ang. – petanque bane i Park: Det vil koste 35.000 kr. at få den etableret. Megen diskussion: Hvem skal vedligeholde? Det vil ’spillerne’ selv gøre! Afstemning: 12 husstande = ja

Ang. – møbler på Strgr. Nord: Megen diskussion om ophold og opmagasinering af egne ting/møbler/badedyr på grunden. Mange oplever, at ingen rydder op efter sig etc. Konklusion: Der efterlyses nedskrevne ordensregler, som hænges på/inde i huset på grunden. Mange efterlyser gedigne og tunge møbler med lang levetid. (Lotte? kan skaffe gode priser på strandmøbler) (men vi mangler opklaring på dette spørgsmål). Afstemning: 20 husstande = ja
Sluttelig kunne nye beboere godt tænke sig lidt mere positivitet fra ’gamle’ beboere!!!!!!! Med opfordring til fællesskab igen!!!!!!
I denne forbindelse kom et forslag fra 2 (nye) beboere fra nr. 6 og nr. 22 om:
Fællesspisning, hvor man selv tager mad og drikkelse med:
tirsdag d. 23. aug. 22 kl. 17.30 i Fælleslokalet.

Med tak for det store, gode fremmøde og alt godt til alle
Mange sommerhilsner fra BBR
og beboere og referent
Lone i nr. 60

Indkaldelse til extraordinært beboermøde

Kære med-Meulenborgere!
Vi har i skivende stund modtaget en del alternative forslag om anvendelse af beboerkassens formue; men ikke så mange.

Vi har stadig en uges tid til at indlevere flere nye forslag iflg. vores udmelding fra 14/07 (hvor vi bad om en svarfrist til d. 7. ds.)

Så dette er en venlig reminder – + ny information om BBR.

De indsendte svar vil som nævnt give anledning til et efterfølgende møde, hvor vi vil bestræbe os på at finde og skabe enighed om et eller flere forslag, som kan accepteres af et flertal.

Dette møde indkaldes hermed til Tirsdag d. 16.08 *kl. 1900 i fælleslokalet.

Vi forventer at flere af forslagene kræver en del drøftelser og at mange forslag vil være vanskeligt realisérbare og kræve nye kræfter.

Den siddende mangeårige bestyrelse i BBR føler at have tjent sin periode og vil benytte lejligheden til at overdrage hvervet til nye kræfter. Så vi forventer, at nogle blandt (nye?) beboere vil overtage rollen.

En ny besætning af BBR vil forhåbentlig kunne gennemføres ved samme lejlighed og vi beder derfor om, at alle der måtte have ”drive” og lyst til at stille op, har gennemtænkt dette og måske allerede fra nu kan se sig om efter kandidater og kolleger i rollerne som Formand, Kassérer og 3. medlem.

BBR kan bestå af 3 medlemmer.

Som sagt: Send venligst jeres forslag til Postkassen i No. 3 og vel mødt d. 16/08, kl. 1900

Bedste sommerhilsener
BBR