TDC Pensionskasse´s svar på BBR skrivelse af 9. december 2018

Se brevet til TDC her: 2018-12-09-F8.pdf

Beboerrepræsentation
V/ Formand Kåre Fjalland &
Kasserer Phillip Svane
Meulenborg 1-78, Snekkersten
Fremsendt pr. mail til: fjalland@fjalland.dk

Tranbjerg, den 12. december 2018

Vedrørende varsling af huslejestigning for lejemål i Meulenborg, Snekkersten.

Mange tak for jeres skrivelse af 9. december 2018. Vi betragter ikke denne som en anmodning om yderligere oplysninger til det varslede budget i overensstemmelse med Boligreguleringslovens § 13. stk. 3, hvorfor fristen for indsigelse fortsat er 3. januar 2019.

Vi sætter stor pris på arbejdet der udføres af beboerrepræsentationen. Som I selv nævner, er beboerrepræsentationen et talerør for bebyggelsens lejere, og det bidrager til vores muligheder for at kommunikere med lejerne. En beboerrepræsentation er dog et værktøj tænkt til lejers fordel, og man kan herigennem få en række muligheder for indflydelse på ejendommens drift, som det ikke er muligt for enkeltlejere at opnå. Det er et frivilligt arbejde, og det ligger indenfor beboerrepræsentationens egen beslutningsevne, at vurdere hvor meget tid man ønsker at investere i repræsentationens arbejde. I forlængelse heraf kan der også nævnes at det ikke er udlejer der vælger hverken repræsentanter eller hvor hvorvidt der skal være en beboerrepræsentation, det er bebyggelsens lejere.

Det kan ikke benægtes, at samarbejdet udlejer og beboerrepræsentation imellem, har været belastet til tider. Ikke mindst nødvendigheden af de seneste års lejereguleringer, har vi oplevet som værende kilde til både frustration og lejlighedsvis et sprogbrug fra beboerrepræsentationen, der ikke har gjort samarbejdet nemmere. Vi kan dog ikke genkende beskyldningen om at ingen forslag eller anmodninger er imødekommet. Blot fra de oplistede forslag i beboerrepræsentationens skrivelse af 9. december, mener vi at spørgsmålet omkring postkasser, grønt arbejde og ind- og udflytninger er afklaret. Vedrørende postkasser ønskede beboerrepræsentationen ikke at udvælge nye postkasser. Vedligeholdelse af parken og det grønne område foregår i en standard vi er meget tilfredse med. Information omkring ind- og udflytning; her har beboerrepræsentationen alene ret til at modtage information omkring indflytning, og dette foregår automatisk over mail. Udover disse har udlejer, bare i indeværende år, imødekommet beboerrepræsentationens ønske om skur på strandgrunden, ny trappe på badebro, opsætning af skilte på ejendommen for at begrænse offentlig færden m.v. For så vidt angår det helt store emne omkring lejereguleringerne, er der også her taget hensyn til lejerne, idet det er besluttet at indhente differencelejen over en årrække, i stedet for hele stigningen på en gang.

Udlejer vil fortsat opfordre til – og indgå i – et åbent og sagligt samarbejde med beboerrepræsentationen på de områder af ejendommens drift, der lovgivningsmæssigt skal drøftes med beboerrepræsentationen. Det er desværre ikke muligt at allokere ressourcer til et kvartalsvis møde, men vores årlige møde i forbindelse med vedligeholdelsesplan kan udvides med flere punkter.

Med venlig hilsen
Mads Thyge Pedersen
TDC Pensionskasse.

Seneste om Huslejedialogen

Snekkersten 23. januar 2019
Mads Thyge Petersen, Ejendomsadministrator
TDC Pensionskasse, Aarhus afd., 8310 Tranbjerg

Vedr. Meulenborg Park, 3070 Snekkersten

Beboerne har den 18. januar 2019 modtaget brev dateret 15. januar 2019, vedr. meddelelse til lejerne om en… ”glædende varsling af huslejestigninger, som træder i kraft med tilbage virkende funktion fra 1. januar 2019”. (For det står der i brevet– ret pinligt og respektløst!)

Årsagen til ovenstående forsvares fra administrationens side med, at Beboerrepræsentationen IKKE ER FREMKOMMET MED INDSIGELSER mod huslejestigningerne!

BBR undrer sig ikke uden grund, og finder det direkte uanstændigt, at administrationen udstiller BBR som passive og dermed ansvarlige for ikrafttrædelse af de adviserede huslejestigninger.

BBR bemærker, at administrationen adviserede BBR med huslejestigningen i brev dateret 13/09/18, og at BBR svarede skriftligt den 03/10/18.
Siden da, har der været elektronisk brevveksling frem og tilbage; nogle gange med svar på det BBR spurgte om, andre gange uden svar på det BBR spurgte om.

– Vi har flere gange ytret ønske om, at kunne sidde sammen fx 3 gange årligt, for at gennemgå de væsentligste sager, BBR bruger et utal at timer på. På den måde kunne kommunikationen forbedres, skrevne misforståelse undgås, forholdet beboerne og viceværtens indsats blive i talesat, samt kommende måneders nødvendige vedligeholdelser, renoveringer etc etc blive fastlagt – til alles tilfredshed. Dette punkt mangler Beboerrepræsentationen stadig svar på.

For god ordens skyld skal vi anføre, at kommunikation (tale med øjenkontakt) fremmer forståelsen!

Hosstående brev vil naturligvis blive udlagt på Meulenborg beboernes intranet, hvorfor BBR imødeser et anstændigt dementi fra administrationen om, at det ikke er BBR’s passivitet eller skyld, at huslejestigningerne iværksættes.

For det er det jo ikke, da BBR ref. ovenstående, har gjort indsigelser med kommentarer utallige gange!

Med venlig hilsen
Kaare Fjalland, formand beboerrepræsentation / BBR
Philip Svane, kasserer beboerrepræsentation / BBR

Kære Meulenborgere

Vi har fra BBR’ s side ikke været særligt meddelsomme i en længere periode. Men aktiviteten med TDC Pension og Ejendomme har været høj og løbende i forbindelse med den nu gentagne varslede huslejeforhøjelse.

Så der har ikke været praktisk mulighed og tid til at orientere løbende ud om detaljer … Vi arbejder vederlagsfrit 🙂

For at give en overordnet orientering om forløbet – siden ´17 – har vi valgt at lægge disse skrivelser mellem os – BBR & TDC P – ud på Meulenborg Park intranettet.

De giver et indtryk af de forhold, som vi løbende har drøftet og søgt forståelse for – men som det desværre fremgår – uden større genklang eller medhold.

2017-09-08-A.pdf
2017-09-10-B.pdf
2018-09-13-A1.pdf
2018-09-13-A2.pdf
2018-09-13-A3.pdf
2018-10-03-B4.pdf
2018-10-31-C5.pdf
2018-11-12-D6.pdf
2018-11-22-E7.pdf
2018-12-09-F8.pdf
2018-12-12-G9.pdf

Vi må konstatere, at TDC P har juraen med sig og at vi som beboere ikke har reelle muligheder for at påvirke eller ændre meget. Vores respektive holdninger, tanker og forslag fremgår af korrespondancen.

Vi opfordrer desuden enhver til selv at henvende sig direkte til TDC P i det ærinde, der måtte ligge jer på sinde.

Her fra BBR ønsker vi alle naboer et godt Nyt År!
Carina / Inger Merete / Preben / Philip og Kåre

VORES CONTAINER ER IKKE EN DECIDERET CONTAINERPLADS

DERFOR MÅ DEN IKKE FYLDES MED:
HAVEMØBLER / SOFAER / LÆNESTOLE / SENGE / REOLSYSTEMER / MEGA TÆPPER / CYKLER / TV-apparater / HÅRDE HVIDEVARER o.lign. umuligt affald.
Ovennævnte affald SKAL og kan afleveres på nærmeste rigtige CONTAINERPLADS: SKIBSTRUP Affaldscenter syd for Ålsgårde.

VORES CONTAINER ER BEREGNET TIL SMÅT BRÆNDBART: SAMMENPRESSEDE PAPKASSER / KURVE / PLASTEMBALLAGER / TØJ o.lign.

VI BEKLAGER DETTE SKILT, MEN DET HAR DESVÆRRE VIST SIG NØDVENDIGT AT POINTERE CONTAINERENS FUNKTION IGEN IGEN.

BBR Meulenborg Park

 

Vandalisme?! – eller Uheld?

Som det kan være alle Meulenborgere bekendt, har vi beboere opsat et lille Badehus/Skur på Strandgrund Nord.

Dette hus er i nat – Lørdag . 14. – Søndag d. 15. – blevet ødelagt. Frontvæggen med låger mod vandet er sparket/slået ind. Det kræver en større reparation.

 

Det har kostet os beboere del penge og for nogles vedkommede også den del timer og arbejde, at sætte huset op. Det er naturligvis opsat efter beslutning ved generalforsamling og mange har bekræftet, at det er til glæde for os beboere.

Vi forventer således, at der er en almén ansvarsfølelese omkring behandling og vedligeholdelse af bro, møbler, parasol og andre effekter – og huset!

Nogen har jo så foretaget denne ødelæggelse – den kan være bevidst eller den kan skyldes et uheld i kådhed. Hvis det er et uheld ber vi den/de, der har gjort det, melde sig til BBR, så vi ikke skal leve med en mistanke til vore naboer.

Hvis det er en bevidst vandalisme,  kan vi næppe forvente at vedkommende melder sig, men vi appelerer til alle beboere at forhøre sig i sit netværk, om nogen har viden om, hvem det kan være.

En bevidst ødelæggelse er jo en stærkt uacceptabel handling som må stoppes. Derfor må vi alle medvirke til at undgå en gentagelse og en fortsættelse af hærværket.

BBR/15.Juli ´18