Husorden

Husordensreglement for ejendommen
(Ajourført af TDC Pensionskasse januar 2016)

Meulenborg Park, Snekkersten

Vicevært: Jens Niko Hermansen
Adresse: Meulenborg Park 1, kælderen, 3070 Snekkersten

Telefontid: Mandag og tirsdag kl. 8.00–8.30 samt torsdag kl. 8.00-9.30
Telefon: 48 14 36 07

Administrationen:
TDC Pensionskasse
Klingenberg 16
5000 Odense C

Kontortid: Mandag – Fredag kl. 10.00 – 14.00.
Telefon: 66 66 44 44

Døgnservice

Der kan døgnet rundt ringes til Døgnskadeservice hos Dansk Industri og Skadeservice på telefon 70 11 12 14 – Døgnskadeservicen er alene til akut opståede og uopsættelige skader.

Omstående ordensregler er gældende for alle lejere, deres husstande og gæster.

Hvorfor regler for husorden?

En bebyggelse som Meulenborg Park med 74 lejemål med børn, unge og ældre, er et miniaturesamfund. Vi vil – som tiden går – blive afhængige af hinanden som lejere og naboer – og vi vil få mange ting at være fælles om.

Derfor er det naturligt at opstille nogle ganske almindelige regler for at være en del af bebyggelsen – og gerne så enkle regler, at de ikke kræver den store gensidige kontrol, men derimod samtale og gensidig respekt.

Målet er, at alle skal kunne medvirke til at skabe et godt miljø for alle bebyggelsens beboere. Det nås ikke med regler alene, men derimod, hvis alle ser nødvendigheden af, at tage hensyn til hinanden.

Regler for Husorden skal være beboernes egne vedtagne regler, som beboerne derfor også selv har stor interesse i bliver efterlevet.

For at Meulenborg Park forsat kan være et godt sted at bo og vokse op for vore børn, er der visse rammer, som må respekteres. Det er beboerne selv, som bestemmer, om livet i Meulenborg Park skal blive, som vi vist alle sammen ønsker det.

Indflytning

Ved indflytning skal mindst en fra Beboerrepræsentationen byde beboerne velkommen og tilbyde en orientering om bebyggelsens husordensregler og andre væsentlige forhold. Den udarbejdede BeboerFaktabog skal afleveres til den indflyttede.

Fraflytning

Ved fraflytning af lejligheden skal alle ændringer, der måtte være foretaget i lejligheden med tilhørende udenoms areal, altaner, udhuse, depotrum mv. bringes tilbage til den udformning, det havde ved indflytningen, med mindre andet aftales skriftligt mellem fraflytter, indflytter, beboerrepræsentant og udlejer. Retableringen sker på lejerens egen bekostning.

Den udleverede BeboerFaktabog skal afleveres til beboerrepræsentanten før fraflytningen.

Altaner

På altaner må der kun opsættes hvid sejldug til afskærmning. Det må ikke være højere end øverste kant på hhv. altan og trappereposer.

Der må ikke opsættes markiser eller foretages øvrige ændringer i ejendommens facade.

Barnevogne

Skal placeres i umiddelbar nærhed af egen bolig. Barnevogne må gerne placeres på altan og repos.

Affald

Affald skal opdeles i bioaffald (grønne beholdere) og restaffald (grå beholdere). En affaldsbeholder betragtes som fyldt op, når låget ikke kan lægges tæt på og slutte til. Hvis en affaldsbeholder er fyldt op, må lejeren finde en anden affaldsbeholder indenfor bebyggelsens område, hvor der er plads.

Legepladsen

Det forventes, at beboerne medvirker til at vedligeholde legepladsen og skærme den mod ødelæggelser. Lejeren skal drage omsorg for, at de hos ham boende eller i besøg værende børn ikke ved støjende adfærd er til gene for øvrige beboere.

Cykler

Skal henstilles i de anviste cykelstativer.

Husdyr

Der må ikke holdes nogen form for husdyr i det lejede med undtagelse af stuefugle og akvariefisk.

Hunde og katte må ikke luftes indenfor bebyggelsens område, herunder parkanlægget. Det er ikke tilladt at fodre fugle, katte og andre dyr på/fra lejlighedernes altaner/haver eller i bebyggelsens friarealer. Som fodring opfattes også fugleneg, majskolber etc.

Grønne områder, herunder strandgrundene

Det forventes, at lejerne medvirker til at holde de grønne områder og strandgrundene ryddelige og skærme dem mod ødelæggelser.

Det forventes, at lejerne medvirker til at skærme alle beplantninger mod ødelæggelse af enhver art. Det er ikke tilladt at klatre i bebyggelsens træer. Der må ikke tændes bål eller grilles i parkanlægget.

Antenner

Beboerne må ikke opsætte udvendige antenner, loftantenner eller paraboler.

Grill

Ved benyttelse af grill skal brugeren sikre, at det ikke er til gene for naboer eller til brandfare for bebyggelsen.

Motorkøretøjer

Biler skal hensættes på de dertil indrettede parkeringspladser. Kørende skal vige for gående. Signalhorn må ikke anvendes indenfor bebyggelsens område. Benzin må ikke opbevares i lejlighederne, udhusene eller depotrummene. Det henstilles, at den højst anvendte hastighed på bebyggelsens areal er 20 km./t.

Lastvogne, campingvogne og uindregistererede motorkøretøjer

Må ikke parkeres eller henstilles på bebyggelsens område. Parkeringspladsen må ikke anvendes til oplagring.

Bilvask

Er ikke tilladt på bebyggelsens område.

Musik

Ved udøvelse eller anvendelse af musik samt brug af radio, fjernsyn, video og lignende, skal brugeren sikre, at det ikke er til gene for de øvrige beboere.

Støj

Den enkelte lejer skal drage omsorg for, at husstandens børn og voksne samt børn og voksne på besøg ikke med støjende adfærd er til gene for andre beboere.

Ved brug af boremaskiner og andet værktøj skal brugeren sikre sig, at det ikke er til gene for de øvrige lejere. Brug af støjende værktøj må kun finde sted i tiden 8.00 – 19.00 på hverdage og 10.00-15.00 på lørdage og søn- og helligdage.

Brug af toilettet

Der må kun anvendes toiletpapir. Intet, der kan stoppe afløbet må kastes i WC-kummen. Såfremt cisternen bliver utæt eller toilettet på anden måde løber med vand, skal dette straks anmeldes til viceværten.

Tørring af tøj

Der må ikke anvendes paraplytørrestativer. På trappereposer og altaner må kun anvendes tørrestativ, der ikke er højere end øverste kant. Der må ikke opsættes permanente tørresnore.

Haverne

Er leveret med et antal terrassefliser og græs over resten af arealet. Fliser eller andet, der af lejeren anlægges i haven, skal fjernes ved fraflytning. Læhegn mellem naboer samt ved terrasser og lignende må ikke være så høje, at de er til gene for andre beboere og deres udsyn. Træer skal plantes i haven på et sted, hvor de ikke er eller bliver til gene for andre lejere.

Tekniske installationer

Tekniske og elektriske installationer må ikke være til gene for de øvrige beboere.

Skiltning

Det er ikke tilladt at skilte med erhvervsvirksomhed eller lignende på bebyggelsens område, bortset fra den enkeltes husstands postkasse.

Andre forhold

Hvis en beboer er i tvivl om, hvorvidt et forhold er omfattet af Regler for husorden, skal henvendelse rettes til Beboerforeningens bestyrelse, som enten meddeler sin fortolkning eller forelægger spørgsmålet på et kommende beboermøde. Ændringer til nugældende husorden skal godkendes af udlejer.

Skader

Hvis en beboer bliver opmærksom på skader på installationer, faldstammer, forsyningsledninger mv. som ikke vedrører beboernes egen vedligeholdelse, skal der ske anmeldelse til viceværten så hurtigt som muligt.

Vedligeholdelse

Der henvises til den beboervejledning, der er udleveret ved indflytningen.

Generelt

Der må ikke foretages ændringer i det lejede uden forudgående skriftlig tilladelse fra udlejer

Klageregler 

Hvis en lejer føler sig berettiget til at klage over en anden lejer i bebyggelsen skal følgende fremgangsmåde anvendes:

  1. Klageren skal aflevere en skriftlig klage til Beboerrepræsentationens formand.
  2. Beboerrepræsentationen skal derefter inden 8 dage skriftligt opfordre de stridende parter om at ordne uenigheden ved en samtale dem imellem.
  3. Hvis klageren ikke mener, at dette har løst problemet, skal klageren igen og inden 8 dage sende en skriftlig klage til Beboerrepræsentationen med orientering om, hvordan samtalen med den uenige foregik og hvad der kom ud af det.
  4. Beboerrepræsentationen foranstalter derefter inden 8 dage et mæglingsmøde mellem de stridende parter – og mindst to personer fra Beboerrepræsentationen. Her søges uenigheden bilagt.
  5. Hvis den klagende ikke er tilfreds med mæglingens udfald skal den klagende inden 8 dage efter mæglingsmødet meddele dette skriftligt til Beboerrepræsentationens formand.
  6. Beboerrepræsentationen vil derefter skriftligt opfordre beboeren til at klage til udlejer – og Beboerrepræsentationen betragtes som ude af sagen igen.