Indbydelse til Generalforsamling & Årsmøde

Afholdes den 19.04.2017 – Kl 19.30
i Festlokalet No. 1 underetagen, lokalet åbner kl. 19.00

foraars-blomster

Dagsorden iflg. Vedtægter:

  1. Velkomst
  2. Valg af dirigent
  3. BBR aflægger beretning for året
  4. Fremlæggelse og gennemgang af regnskab. Opdatering til dato.
  5. Indkomne forslag*
  6. Valg til BBR
  7. Eventuelt

*Vi påminder om, at forslag og emner der ønskes behandlet på det ordinære beboermøde skal være formanden i hænde senest to uger før mødet – d.v.s. d. 6. april.

Allerede indkomne forslag:

  1. Etablering af omklædningsfaciliteter – lukket kabine – på Nordlig badebro
  2. Etablering af  læ–faciliteter, samt badeadgang på strandgrund Syd.

Med gode nabohilsener
BBR