Årsmøde 29. April 2019 – Refererat April 19

Beboere i Meulenborg Park

Plus 49 beboere var mødt op til mødet – ganske overraskende på den positive måde. Det er tydligvis en god idé at arrangere et beboermøde med regelmæssige mellemrum, selv om vi fra nu har valgt at kalde det et Årsmøde; af årsager vi nævnte i Indbydelsen.

Agendaen  blev fulgt – nogenlunde. Ihvertfald blev de første 3 formelle punkter gennemgået efter planen.

*Formanden bød velkommen og tog dirgentrollen, assisteret fra forskellig side undervejs.

** Orienteringen udtrykte et overordnet billede af en ikke-så velsmurt kommunikation med TDC P´s administration. 

Der har været megen korrespondance og forsøg på at gøre vores dialog mere produktiv, men desværre må vi erkende, at imødekommenheden fra deres side ikke er overvældende. 

Kulturen i TDC P´s ledelse er efter BBR´s mening ikke kundeorienteret eller tidssvarende, men synes alene at tilgodese én ineressegruppe: Aktionærerne – og Direktionens/Administrationens egen position, selvfølgelig. 

Mange funktioner og tiltag foretages efter devisen, så billigt som muligt med ringest acceptable kvalitet. Lange svartider på enkle spørgsmål – eller ingen svar overhovedet.

Adskillige forslag til og forsøg på at få et personligt møde med Holmgang & Mads Thyge 2 – 3 gange om året er ikke blevet efterkommet.

I det hele taget en opfattelse af en temmelig arrogant , meget ”regneark”-fokuseret attitude. Det i erhvervslivet så aktuelle og samfundsnyttige begreb CSR – Corporate Social Responsibility/Virksomheders Sociale Ansvar – har tydeligvis ikke rigtigt vundet indpas hos TDC P – endnu!

Så vi må opfordre beboerne til selv individuelt at kontakte TDC P i tilfælde af behov for tiltag, der vedkommer deres bolig eller deres forhold som lejer/kunde i TDC P.

De tiltag som er gennmført i året er:

  • Parkoprydning, renden mod syd samt træfældning.
  • Legehus malet og repareret –  af  beboergruppe.
  • Badehus på Nordstranden – opført og malet af beboergruppe – materialer financieret af TDC
  • Nye gardiner i fællesrum – financeret af TDC
  • Godkendelse af maling af forrum til fælleslokalet – maling fra TDC, kun i hvid ? –  og selve udførelsen…..?

Beretningen godkendtes

*** Kassereren fremlagde regnskab for den økonomi, som vedrører beboernes månedlige betaling, DKK 25,-  En månedlig sum på DKK 1.850,-

Regnskabet godkendtes og er vedlagt separat

**** Beboernes kommentarer og spørgsmål i vilkårlig rækkefølge og uden prioritering. BBR har noteret alle de nedennævnte forhold og TDC vil modtage kopi af dette referat .

# Den voldsomme huslejestigning foretaget pludseligt på det korte tidsrum er naturligvis stadig en bekymring for mange; det juridiske belæg der angiveligt er for de foretagne dispositioner, er ikke acceptable og man ønsker et genoptaget medlemsskab af LLO med ærinde at få huslejeniveauet ændret til et mere rimeligt niveau, den kvalitative standard af byggeri og faciliteter taget i betragtning.

Den ringe kvalitet og manglende opdatering af boligerne har været – og er fremdeles – genstand for særdeles mange drøftelser.

# Mange beboere har været chokerede over prisen for fraflytning. På trods af nævnte ringe kvalitet forlanger TDC P en retablering af boliger til et niveau og med oprindelige detaljer, som dels er umulige at genfinde, dels ofte er en faktisk forbedring af den enkelte bolig. Et paradoks som er meget svært at forstå endsige acceptere. I praksis er mange beboere ”stavnsbundne” – de har ikke råd til at blive, men ejheller til at flytte!

# Belysning udendørs ved store parkeringsplads er ofte i uorden, der er buldermørkt i lange perioder.

En herboende medarbejder, tidligere ved TDC, mener at fejlfinding og løsning er enkel, hvis det prioriteres een gang for alle.

# Ventilation/udsug i store dele af bebyggelsen er i udu og har været det længe. Udover det daglige ubehag  skaber det risiko for skimmelsvamp og er vel egentlig ulovligt. Man gruer desuden for at tilberede stegt flæsk og fisk! Det hænger i for længe.

# Reparation af tilkørsesvejen har været en årlig gentagelse af et ubrugeligt lapperi. Forklaringen og undskyldningen er stadig – på 5. – 6.- år ! – Kommunens ubesluttede disposition af MBP No 2. Der er nu igen dybe huller i vejen ( 11 i øjeblikket ) som kan forårsage skader for cyklister og søgsmål som i bedste fald vil handle om økonomiske skadeserstatninger – i værste fald om liv og lemmer!

# Den opsatte bom ved indgangen til ejendommens park opfattes som en fejldisposition og ønskes fjernet. BBR påtager sig ansvaret for fejlagtig opsætning og foranlediger den nedtaget.

# 3 – 4 specifikke træer ønskes fældet, da de for nogle hæmmer udsynet mod øst og for andre skygger unødigt for eftermiddagssol. Men det alvorligste er jo nok, at skyggen har en alvorlig effekt på de små haveoråder som giver grønne alger på vægge og opbevaringsskure.

Tilladelse til fældning af træ mod øst er indhentet fra naboer. Billigst indhentede pris for fældning: DKK 3.000,- ; pris for olprydning DKK 3.500,-  ex. moms.

#Det forekommer aldeles urimeligt at beboere som ønsker at leje fælleslokalet for en enkelt dags/aftens begivenhed skal betale for 3 dage for at kunne forberede begivenheden og rydde tilfredsstillende op efterpå.

Et nyligt eksempel på dette efterlod de omhandlede beboere stærkt oprørte – det hjalp ikke på humøret at de blev mødt med en ganske udeltagende – nærmest flabet – attitude.

#Sikring af gyngestativet på legepladsen og ny afdækning af kæderne til gyngerne. M.h.t. vedligehold er afrensning af de bestående kæder foretaget af beboer.

#Ny/anden belægning på affaldsrummet for haveaffald, da fliserne forsvinder når affaldet afhentes med grab.

#Trappetrin ved opgangen No. 4 – 14 er skæve og farlige, man risikerer snubleskader.

# Usikkerhed om afhentning af storskrald; hvilken ordning har TDC med kommunen og hvorledes forholder beboerne sig til at komme af med deres eget?

# Der er behov for et yderligere cykelskur, de nuværende er fyldt med cykler i brug.

*Forslag om at hæve månedsbetaling fra 25,-  til 50,-

* Forslag af indkøb af ”beamer” til forevisning af film o.l. – blev nedstemt af forsamlingen.

*3 beboere meldte deres interesse og villighed til at indgå i BBR – evt. som suppleanter.

Lone i No. 60
Birgitte i No 21
Anette I No. 3

Vi takker for tilsagnet og vil vide, at bringe jer i spil.

BBR vil som sagt sende dette referat til TDC P´s Administration og drøfte de med # mærkede forhold med TDC P.

De med * mærkede forslag er taget ad notam; vedr. en evt. forhøjelse af månedsbetalingen til Beboerkasse skal alle beboere høres. Særligt svarskema udsendes.

Mødet afsluttet i god ro og orden v. 21-tiden

MvH

Repræsentionsgruppen/BBR

Skriv et svar